Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com

Diagnoza - model

Diagnoza stanowi bazę do zaplanowania odpowiedniej interwencji terapeutycznej.

MODEL DIAGNOZY

model-diagnozy

Wywiad wstępny

CEL

 • wywiad rozwojowy i rodzinny
 • analiza dotychczasowych działań diagnostycznych i terapeutycznych
 • wywiad ustrukturyzowany dotyczący zgłaszanego problemu
 • zebranie dokumentacji

Testy neuropsychologiczne

CEL

 • ocena poziomu funkcjonowania intelektualnego
 • badanie funkcji poznawczych(pamięć, uwaga, myślenie)

Testy pedagogiczne

CEL

 • ocena trudności i osiągnięć dydaktycznych dziecka obejmująca umiejętność czytania i pisania
 • badanie słuchu fonematycznego

Konsultacja medyczna

CEL

 • zebranie i uzupełnienie dotychczasowych informacji
 • postawienie  rozpoznania
 • ewentualne wdrożenie leczenia farmakologicznego
 • ustalenie dalszych oddziaływań terapeutycznych

 

Przy dużych wątpliwościach diagnostycznych dziecko może zostać umieszczone w grupie terapeutycznej celem obserwacji.