Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta to wywiad z rodzicami / opiekunami dziecka i dzieckiem – obecność przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego na spotkaniu pozostaje obowiązkowa. Oboje rodzice muszą wyrażać zgodę na leczenie i diagnozowanie dziecka, jeżeli nie mają ograniczonej władzy rodzicielskiej. W przypadku braku zgody o możliwości leczenia decyduje ustanowiony opiekun prawny lub sąd rodzinny.

Spotkanie służy omówieniu aktualnych problemów, powodu zgłoszenia, doświadczanych trudności. Terapeuta pyta także o rozwój dziecka, sytuację rodzinną oraz funkcjonowanie w środowisku przedszkolnym/szkolnym. To także rozmowa z dzieckiem i opiekunami – nawiązanie pierwszej relacji, zapoznanie się z miejscem, nowym otoczeniem, obowiązującymi w terapii regułami. Istotną rolę pełni też zebranie informacji o oczekiwaniach rodziny, zarówno rodziców jak i dziecka. Ponadto nasz terapeuta przeprowadza obserwację zachowania dziecka i rodziców podczas wizyty. Proponuje też dalszą ścieżkę diagnostyczną, w tym diagnozę psychologiczną i pedagogiczną, jeżeli jest potrzebna. Zbiera informacje z dodatkowych źródeł.